วิธีและขั้นตอนการสมัคร
ข่าวสาร
  • ภาพบรรยากาศเลือกตั้งประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ดร. วรวีร์ แสงอาวุธ
  • FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม
  • วิกฤติ COVID-19 และโอกาสในการเพิ่มผลิตภาพภาคเกษตรไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
  • คณะเศรษฐศาสตร์ ต้อนรับอธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหาร มข. พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กรร่วมกัน
  • FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร