วิธีและขั้นตอนการสมัคร
ข่าวสาร
  • ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2563
  • ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio
  • คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการและสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ
บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร