วิธีและขั้นตอนการสมัคร
ข่าวสาร
  • ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio
  • คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  • คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดี คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561
  • นางสาวอัจฉรา สรสิงห์ นักศึกษาตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์ ชนะเลิศในการประกวดบทความระดับภาคอีสาน โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561 จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
โครงการและสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ
บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร