วิธีและขั้นตอนการสมัคร
ข่าวสาร
  • FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ศิวาพร ฟองทอง
  • FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา
  • ภาพบรรยากาศเลือกตั้งประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ดร. วรวีร์ แสงอาวุธ
  • FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม
  • วิกฤติ COVID-19 และโอกาสในการเพิ่มผลิตภาพภาคเกษตรไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร