วิธีและขั้นตอนการสมัคร
ข่าวสาร
  • FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม
  • วิกฤติ COVID-19 และโอกาสในการเพิ่มผลิตภาพภาคเกษตรไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
  • คณะเศรษฐศาสตร์ ต้อนรับอธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหาร มข. พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กรร่วมกัน
  • FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
  • บทเรียนออนไลน์เรื่องเทคนิคพร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม SROI
  • บรรยากาศการบรรยายในหัวข้อ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ กับการจัดการพลาสติก โดยอาจารย์ จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์
บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร