ที่มาและการก่อตั้ง
คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับบรรจุตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนงานระดับคณะ ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 มาตรา 4 และประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยกระบวนการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์มีความก้าวหน้าตามมาลำดับ พร้อมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมี ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1765/2558 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กำหนดให้มีส่วนงานต่างๆ รวมทั้งคณะเศรษฐศาสตร์ และมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 186 ง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะเศรษฐศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงออก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 125/2559 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการดำเนินการบริหารจัดการคณะเศรษฐศาสตร์ ให้ตัดโอนหลักสูตร นักศึกษา บุคลากร และทรัพยากรดำเนินการที่สำคัญ และคณะได้จัดตั้งสำนักงานคณบดีเพื่อให้บริการเป็นครั้งแรก โดยตั้งอยู่อาคาร 1 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ เป็นสำนักงานชั่วคราวเพื่อดำเนินงานในระยะแรก
ด้วยสถานการณ์การรวมตัวของประชาคมอาเซียน และการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ทำให้เกิดความต้องการองค์ความรู้เชิงลึกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิลุ่มน้ำโขง และความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจลักษณะเฉพาะของการเติบโต และปัญหาเชิงลึกในภูมิภาค
วัตถุประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้เฉพาะด้าน
และต่อยอดความรู้ที่ได้ในการช่วยสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับสังคม
วัตถุประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านและต่อยอดความรู้ที่ได้ในการช่วยสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับสังคม
เป็นกลไกลในการสังเคราะห์ เสนอแนะนโยบายทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคแขนงต่างๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม เป็นต้น
นอกจากพันธกิจหลักในด้านวิชาการแล้ว คณะเศรษฐศาสตร์ยังมีพันธกิจด้านอื่นๆ
ที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้วย ประกอบด้วย
นอกจากพันธกิจหลักในด้านวิชาการแล้ว คณะเศรษฐศาสตร์ยังมีพันธกิจด้านอื่นๆที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้วย ประกอบด้วย
โลโก้ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
แนวคิดที่ว่าเป็นองค์กรที่เรียนรู้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง เศรษฐกิจที่มีพลวัตรเปลี่ยนแปลงเสมอๆ จึงต้องรู้ทิศทาง ต้องวางแผนงาน จึงได้ใช้สัญลักษณ์ที่มี dynamic เป็นอักษรตัวโอ ของคำว่า อีคอน สร้างลวดลายใบเงินใบทองจาก symbol เหมือนการกระจายความรู้สู่สังคมให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต

* การใช้งานที่ถูกต้องในสื่อต่างๆ จะต้องใช้ตามสัดส่วนที่แสดงดังภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ตราสัญลักษณ์มีความโดดเด่นต้องเว้นว่างไม่ให้มีสิ่งใดมารบกวน
อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKU LOGO ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

* อ้างอิง: KKU Branding