ผู้บริหาร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อ : ศาสตราจารย์ ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
อีเมล์ : pkullap@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 0 4300 9700 ต่อ 48136 (ผ่านผู้ประสานงาน)
ห้องปฏิบัติงาน : คณบดี, ชั้น 4, อาคาร 1
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน
  ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
  อีเมล์ : vijitnop@hotmail.com
  โทรศัพท์ : 0 4300 9700 ต่อ 4816
  ห้องปฏิบัติงาน : 1209, ชั้น 2, อาคาร 1
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
  อีเมล์ : mchit@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4300 9700 ต่อ 48152
  ห้องปฏิบัติงาน : 1223, ชั้น 2, อาคาร 1
 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์
  อีเมล์ : jaksawats@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4300 9700 ต่อ 48144
  ห้องปฏิบัติงาน : 1219, ชั้น 2, อาคาร 1