ผู้บริหาร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อ : ศาสตราจารย์ ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
อีเมล์ : pkullap@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48175 (ผ่านผู้ประสานงาน)
ห้องปฏิบัติงาน : คณบดี, E303 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน
  ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
  อีเมล์ : vijitnop@hotmail.com
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48160
  ห้องปฏิบัติงาน : E406 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
  อีเมล์ : mchit@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48152
  ห้องปฏิบัติงาน : E422 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์
  อีเมล์ : jaksawats@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48144
  ห้องปฏิบัติงาน : E421 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
 • ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
  ชื่อ : อัญชรินทร์ อุ่นไธสง
  อีเมล์ : aucoun@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48161
  ห้องปฏิบัติงาน : E311 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน