• ที่อยู่ กองบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 • หมายเลขโทรศัพท์
  (+66) 4320 2267
 • หมายเลขโทรสาร
  (+66) 4320 2453
 • ที่อยู่อีเมล
  econ@kku.ac.th
 • เว็บไซต์