คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่ใช้พื้นที่จัดตั้งไม่มาก เน้นการบริหารจัดการให้สามารถติดต่อเข้าถึงได้สะดวก ณ จุดเดียว โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อและเข้าถึงได้จากช่องทางต่างๆ ดังนี้
 • ที่อยู่ ห้อง 1401 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 • หมายเลขโทรศัพท์
  (+66) 4320 2267
 • หมายเลขโทรสาร
  (+66) 4320 2453
 • ที่อยู่อีเมล
  econ.kku@gmail.com
 • เว็บไซต์