ที่มา และการก่อตั้ง
คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับบรรจุตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนงานระดับคณะ ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 มาตรา 4 และประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยกระบวนการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์มีความก้าวหน้าตามลำดับ พร้อมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมี ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1765/2558 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กำหนดให้มีส่วนงานต่าง ๆ รวมทั้งคณะเศรษฐศาสตร์ และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 186 ง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะเศรษฐศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 125/2559 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการดำเนินการบริหารจัดการคณะเศรษฐศาสตร์ ให้ตัดโอนหลักสูตร นักศึกษา บุคลากร และทรัพยากรดำเนินการที่สำคัญให้สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะได้จัดตั้งสำนักงานคณบดีเพื่อให้บริการเป็นครั้งแรก ณ อาคาร 1 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ เป็นสำนักงานชั่วคราวในการดำเนินงานระยะแรก
ด้วยสถานการณ์การรวมตัวของประชาคมอาเซียน และการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค ที่ทำให้เกิดความต้องการองค์ความรู้เชิงลึกในการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภาคลุ่มน้ำโขง และความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจลักษณะเฉพาะของการเติบโต และปัญหาเชิงลึกในภูมิภาค
คณะเศรษฐศาสตร์ จึงมุ่งเน้นที่จะเป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้เฉพาะด้าน
และต่อยอดความรู้ที่ได้ในการช่วยสร้างโอกาส และความเสมอภาคให้กับสังคม
ช่วยเป็นกลไกลในการสังเคราะห์ เสนอแนะนโยบายทางเศรษฐศาสตร์ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคแขนงต่างๆ อาทิ เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และการจัดการนวัตกรรม เป็นต้น
นอกจากพันธกิจหลักในด้านวิชาการแล้ว คณะเศรษฐศาสตร์ยังมีพันธกิจด้านอื่น ๆ
ที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้วย ประกอบด้วย
นอกจากพันธกิจหลักในด้านวิชาการแล้ว คณะเศรษฐศาสตร์ยังมีพันธกิจด้านอื่น ๆ
ที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้วย ประกอบด้วย
โลโก้ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
ด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นองค์กรที่เรียนรู้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง เศรษฐกิจที่มีพลวัตรเปลี่ยนแปลงเสมอ ๆ จึงต้องรอบรู้ทิศทาง ต้องวางแผนงาน จึงได้ใช้สัญลักษณ์ที่มี dynamic เป็นอักษรตัวโอ ของคำว่า อีคอน สร้างลวดลายใบเงินใบทองจาก symbol เหมือนการกระจายความรู้สู่สังคมให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต

* การใช้งานที่ถูกต้องในสื่อต่างๆ จะต้องใช้ตามสัดส่วนที่แสดงดังภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ตราสัญลักษณ์มีความโดดเด่นต้องเว้นว่างไม่ให้มีสิ่งใดมารบกวน
อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKU LOGO ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

* อ้างอิง: KKU branding
ภาพบรรยากาศภายในคณะ