• ชื่อ : สุเมธ แก่นมณี
  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (รศ.)
  คุณวุฒิ : M.S.(Development Economics), National Institute of Development Administration, Kingdom of Thailand: TH
  อีเมล์ : sukaen@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48159
  ห้องทำงาน : E317 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญในเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนและเศรษฐกิจอีสาน นอกจากนี้ในอดีต ท่านยังเคยเป็นที่ปรึกษาให้คณะทำงานต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาท้องถิ่นธนาคารโลก ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฯลฯ
  แฟ้มประวัติและผลงาน : สุเมธ แก่นมณี
 • ชื่อ : จินตนา สมสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : Master of Economics, Chulalongkorn University, Kingdom of Thailand: TH
  อีเมล์ : chisom@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48143
  ห้องทำงาน : E402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น โดยที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งในประเด็นด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชน และ การประเมินมูลค่าทรัพยากรในชุมชน นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชนท้องถิ่นหลายโครงการ
  แฟ้มประวัติและผลงาน : จินตนา สมสวัสดิ์
 • ชื่อ : อนงค์นุช เทียนทอง
  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (รศ.)
  คุณวุฒิ : M.S.(Development Economics), National Institute of Development Administration, Kingdom of Thailand: TH
  อีเมล์ : anothi@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48149
  ห้องทำงาน : E420 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะและนโยบายการคลัง และมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ บทบาทขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นและเศรษฐกิจท้องถิ่นอีสานหลายชิ้น รวมถึงเป็นผู้แต่งตำราหลายเล่ม เช่น การคลังสาธารณะ การพัฒนาอุตสาหกรรม การเงินและการธนาคาร ฯลฯ
  แฟ้มประวัติและผลงาน : อนงค์นุช เทียนทอง
 • ชื่อ : จงรักษ์ หงษ์งาม
  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (รศ.)
  คุณวุฒิ : Ph.D. (Labor Economics and Human Capital), National Institute of Development Administration, Kingdom of Thailand: TH
  https://www.facebook.com/jonaka11
  อีเมล์ : jonaka1@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 43202 2267 ต่อ 48146
  ห้องทำงาน : E315 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานและการวิเคราะห์ทุนมนุษย์ โดยมีผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่านยังมีความชำนาญพิเศษเป็นวิทยาการทั้งภายในองค์กรและภายนอกในการอบรมพัฒนาการสร้างทีมงาน การเขียนแผนธุรกิจ การจัดทำยุทธศาสตร์โดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  แฟ้มประวัติและผลงาน : จงรักษ์ หงษ์งาม
 • ชื่อ : กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
  ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (ศ.)
  คุณวุฒิ : Ph.D. (Agricultural Economics), Oklahoma State University, United States of America: USA
  อีเมล์ : pkullap@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48150
  ห้องทำงาน : E303 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโซ่อุปทาน โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี impact factor อย่างต่อเนื่อง
  แฟ้มประวัติและผลงาน : กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
 • ชื่อ : ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (รศ.)
  คุณวุฒิ : Ph.D. (Agricultural Economics), Oklahoma State University, United States of America: USA
  อีเมล์ : mchit@kku.ac.th, phumsith@hotmail.com
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48152
  ห้องทำงาน : E422 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์ความสุขและการประเมินมูลค่าสินค้าที่ไม่มีตลาดซื้อขาย ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์และทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น University of California at San Diego และ Simon Fraser University นอกจากนั้นยังได้รับทุนวิจัยจากทั้งองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ
  แฟ้มประวัติและผลงาน : ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
 • ชื่อ : วรวีร์ แสงอาวุธ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : Ph.D. (Human Dimensions of Ecosystem Science and Management), Utah State University USA
  อีเมล์ : cvorav@kku.ac.th,voravee.sa@gmail.com
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48148
  ห้องทำงาน : E419 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Natural Resources and Environmental Economics, ecosystem services และ geo-spatial modeling งานวิจัยที่สนใจปัจจุบัน เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของชุมชน การอนุรักษ์ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
  แฟ้มประวัติและผลงาน : วรวีร์ แสงอาวุธ
 • ชื่อ : สุทิน เวียนวิวัฒน์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : Ph.D. (Economics), University of Queensland, Commonwealth Of Australia: AU
  อีเมล์ : wsuthi@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48151
  ห้องทำงาน : E418 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: มีผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus (H-index = 3) และ ISI และได้รับเชิญให้เป็น Reviewer ของวารสารด้านพลังงานที่ถูกจัดอันดับอยู่ใน Q1 ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนแรก ปัจจุบันทำหน้าที่หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มข. และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีคุณวุฒิที่ปรึกษาทางการเงิน (AFPT) คุณวุฒิ CISA2 และใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ เช่น CGE modeling การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ แบบจำลองเศรษฐมิติ ฯลฯ
  แฟ้มประวัติและผลงาน : สุทิน เวียนวิวัฒน์
 • ชื่อ : วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (รศ.)
  คุณวุฒิ : Ph.D. (Economics), University of Alberta, Canada: CA
  อีเมล์ : cworaw@kku.ac.th, worawan.tdri@gmail.com
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48153
  ห้องทำงาน : E412 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: เคยเป็นผู้อำนวยการวิจัยด้านหลักประกันทางสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ปัจจุบันท่านทำวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และนโยบายสาธารณะด้านหลักประกันทางสังคมและด้านประกันสุขภาพ โดยมีผลงานตีพิมพ์และหนังสือร่วมกับนักวิจัยท่านอื่นหลายชิ้น (ดูจาก CV) แนวทางการสอนของท่านคือ เน้นทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ใช้ตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงประกอบการสอน ฝึกนักศึกษาให้คิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ การทำงานกลุ่ม และฝึกให้นักศึกษาสามารถสื่อสารงานวิจัยด้วยรูปแบบให้เหมาะกับยุคสมัย
  แฟ้มประวัติและผลงาน : วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
 • ชื่อ : จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : Ph.D. (Ecology), Colorado State University, United States of America: USA
  อีเมล์ : jaksawats@kku.ac.th, jaksawats@gmail.com
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48144
  ห้องทำงาน : E421 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิเวศน์เศรษฐศาสตร์ (Ecological Economics) การประเมินมูลค่า และการวิเคราะห์โครงการ ท่านเคยได้รับทุนให้ดำเนินโครงการในการวิเคราะห์โครงการทั้งทางเศรษฐศาสตร์ และทางสังคมจากหลายหน่วยงาน อีกทั้งยังมุ่งเน้นทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบต่อนโยบายและภาวะเศรษฐกิจอีกด้วย
  แฟ้มประวัติและผลงาน : จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์
 • ชื่อ : ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : M.A. (Economics), Thammasat University, Kingdom of Thailand: TH
  อีเมล์ : vprase@kku.ac.th, vijitnop@hotmail.com
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48160
  ห้องทำงาน : E406 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับ การทำธุรกิจ Startup
  แฟ้มประวัติและผลงาน : ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
 • ชื่อ : ศิวาพร ฟองทอง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : Ph.D. (Economics), Chiang Mai University, Kingdom of Thailand: TH
  อีเมล์ : fsiwap@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48156
  ห้องทำงาน : E403 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์พัฒนา Microfinance ความเชี่ยวชาญทางด้านการเศรษฐศาสตร์พัฒนา การพัฒนาชุมชน บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเชิงพื้นที่
  แฟ้มประวัติและผลงาน : ศิวาพร ฟองทอง
 • ชื่อ : จักรกฤช เจียวิริยบุญญา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : Ph.D. (Economics), National Institute of Development Administration, Kingdom of Thailand: TH
  อีเมล์ : jakkrichjear@hotmail.com
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48163
  ห้องทำงาน : E318 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: มีความสนใจงานวิจัยและมีความเชี่ยวชาญด้านการธนาคาร กลไกการดำเนินนโยบายการเงินในช่องทางสินเชื่อ และความเชื่อมโยงของอัตราแลกเปลี่ยนกับการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการลงทุนทางการเงิน นอกจากนี้เคยได้รับให้เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ตลอดจนเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานราชการ และเอกชน เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ชื่อ : อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : Ph.D. (Economics), Chiang Mai University, Kingdom of Thailand: TH
  อีเมล์ : pornan@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48147
  ห้องทำงาน : E413 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: มีผลงานวิจัยและตีพิมพ์เกี่ยวกับ Copulas in Econometrics วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินการลงทุนและข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และมีความสนใจงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  แฟ้มประวัติและผลงาน : อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร
 • ชื่อ : วิไลวรรณ เที่ยงตรง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : Master of Economics (Business Economics), Khon Kaen University, Kingdom of Thailand: TH
  อีเมล์ : mvilai@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48154
  ห้องทำงาน : E316 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: มีความสนใจประเด็นเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน การแต่งงาน ครัวเรือน ชุมชนเมืองและชนบท ความกินดีอยู่ดี และเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม ในปี 2551 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ไลวรรณ เคยร่วมทีมวิจัยในโครงการ “เศรษฐกิจสมดุลใหม่: ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว และการสร้างความเข้มแข็งด้านต่าง ๆ ” สนับสนุนโดย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  แฟ้มประวัติและผลงาน : วิไลวรรณ เที่ยงตรง
 • ชื่อ : ศิรประภา บำรุงกิจ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : Ph.D. (Economics and Finance), Curtin University, Commonwealth Of Australia: AU
  อีเมล์ : sirabu@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48155
  ห้องทำงาน : E405 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา การพัฒนาชนบท ความไม่เท่าเทียม การกระจายรายได้ การแก้ไขปัญหาความยากจน และความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนการศึกษาบทบาทของกลุ่มสวัสดิการและการเงินชุมชนที่มีต่อการพัฒนาของชุมชน
  แฟ้มประวัติและผลงาน : ศิรประภา บำรุงกิจ
 • ชื่อ : นรชิต จิรสัทธรรม
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : Ph.D. (Political Economy), University of Sydney: Australia
  อีเมล์ : norachitji@kku.ac.th, gelgloog@hotmail.com
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48158
  ห้องทำงาน : E304 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: มีความสนใจหลักที่เศรษฐศาสตร์การเมือง แต่ก็เปิดกว้างต่อการประยุกต์เศรษฐศาสตร์ในหัวข้อต่างๆ รวมถึงสนใจปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจอีสาน นรชิต ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก ในหลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและรัฐศาสตร์ของสถาบันต่างๆ และเป็นวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ฯลฯ เพื่อบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจอีสานอย่างสม่ำเสมอ ในด้านผลงานในสื่อ นรชิต เป็นหนึ่งในทีมนักเขียนประจำคอลัมน์มุมมองบ้านสามย่าน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และร่วมเขียนบทความรีวิวหนังจากมุมมองเศรษฐศาสตร์ ในเพจ “หนังหลายมิติ” ที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Blockdit รวมถึงเป็นผู้ดำเนินรายการ “ECON TALK” จัดโดยอีสานบิซ
  แฟ้มประวัติและผลงาน : นรชิต จิรสัทธรรม
 • ชื่อ : อาร์ม นาครทรรพ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : Ph.D.(Economics), Australian National University
  อีเมล์ : armeros@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48123
  ห้องทำงาน : E404 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: มีความสนใจงานวิจัยและเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของภาษีต่อสวัสดิการสังคม
  แฟ้มประวัติและผลงาน : อาร์ม นาครทรรพ
 • ชื่อ : ธัญมัชฌ สรุงบุญมี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : Ph.D., (Economics), University of Wisconsin-Milwaukee, United States of America: USA
  อีเมล์ : drtanyamat@gmail.com
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48145
  ห้องทำงาน : E407 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: Labor Economics, Applied Microeconomics, Applied Econometrics
  แฟ้มประวัติและผลงาน : ธัญมัชฌ สรุงบุญมี
 • ชื่อ : พชร ชาตะวิถี
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : Ph.D. (Industrial Engineering), Khon Kaen University, Kingdom of Thailand: TH
  อีเมล์ : pachch@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48157
  ห้องทำงาน : E409 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: ความสนใจการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการพัฒนา heuristic algorithm โดย ดร.พชร มีความเชี่ยวชาญในด้าน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน operation research และ mathematical optimization
  แฟ้มประวัติและผลงาน : พชร ชาตะวิถี
 • ชื่อ : ศรัณย์ กมลทิพย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : Ph.D. (Economics), National Institute of Development Administration, Kingdom of Thailand: TH
  อีเมล์ : saruka@kku.ac.th, s.gun.kamolthip@gmail.com
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48165
  ห้องทำงาน : E414 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม แต่ก็เปิดรับหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ data science, spatial science และการ coding ประยุกต์ใช้ Machine Learning ในประเด็นต่างๆ
  แฟ้มประวัติและผลงาน : ศรัณย์ กมลทิพย์
 • ชื่อ : ชุลีพร กุศลคุ้ม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : PhD. (Industrial Engineering) , Khon Kaen University, Kingdom of Thailand: TH
  อีเมล์ : chulku@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0 4320 2267 ต่อ 48176
  ห้องทำงาน : E411 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  ความเชี่ยวชาญ: มีความสนใจงานวิจัยและเชี่ยวชาญด้านระบบห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการวางแผนและจัดลำดับงาน โดยใช้เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด และเทคนิคการจำลองสถานการณ์ ซึ่งประยุกต์ใช้ในระบบอุตสาหกรรมต่างๆ
  แฟ้มประวัติและผลงาน : ชุลีพร กุศลคุ้ม