• ชื่อ : สุเมธ แก่นมณี
  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (รศ.)
  คุณวุฒิ : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ, National Institute of Development Administration.
  ความเชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญในเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนและเศรษฐกิจอีสาน นอกจากนี้ในอดีต อาจารย์สุเมธยังเคยเป็นที่ปรึกษาให้คณะทำงานต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาท้องถิ่นธนาคารโลก ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฯลฯ
  อีเมล์ : sukaen@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48159
  ห้องทำงาน : 1247
 • ชื่อ : จินตนา สมสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : ศ.ม. Economics, Chulalongkorn University.
  ความเชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น โดยที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งในประเด็นด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชน และ การประเมินมูลค่าทรัพยากรในชุมชน นอกจากนี้อาจารย์จินตนายังเป็นผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชนท้องถิ่นหลายโครงการ
  อีเมล์ : chisom@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48143
  ห้องทำงาน : 1211
  แฟ้มประวัติและผลงาน : จินตนา สมสวัสดิ์
 • ชื่อ : อนงค์นุช เทียนทอง
  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (รศ.)
  คุณวุฒิ : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ, National Institute of Development Administration.
  ความเชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะและนโยบายการคลัง อาจารย์อนงค์นุชมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ บทบาทขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นและเศรษฐกิจท้องถิ่นอีสานหลายชิ้น รวมถึงเป็นผู้แต่งตำราหลายเล่ม เช่น การคลังสาธารณะ การพัฒนาอุตสาหกรรม การเงินและการธนาคาร ฯลฯ
  อีเมล์ : anothi@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48149
  ห้องทำงาน : 1253
  แฟ้มประวัติและผลงาน : อนงค์นุช เทียนทอง
 • ชื่อ : จงรักษ์ หงษ์งาม
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานและการวิเคราะห์ทุนมนุษย์ โดยมีผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ดร.จงรักษ์ ยังมีความชำนาญพิเศษเป็นวิทยาการทั้งภายในองค์กรและภายนอกในการอบรมพัฒนาการสร้างทีมงาน การเขียนแผนธุรกิจ การจัดทำยุทธศาสตร์โดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  อีเมล์ : jonaka1@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48146
  ห้องทำงาน : 1244
  แฟ้มประวัติและผลงาน : จงรักษ์ หงษ์งาม
 • ชื่อ : วรวีร์ แสงอาวุธ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : M.S. in Economics and Statistics และ Ph.D. in Human Dimensions of Ecosystem Sciences จาก Utah State University (USA)
  ความเชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Natural Resources and Environmental Economics, Urban Ecosystem Services และ Geo-spatial Modeling งานวิจัยที่สนใจปัจจุบัน เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของชุมชนเมืองและภาคเกษตรกรรม การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินและความเป็นเมือง
  อีเมล์ : cvorav@kku.ac.th, voravee.sa@gmail.com
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48148
  ห้องทำงาน : 1234
  แฟ้มประวัติและผลงาน : วรวีร์ แสงอาวุธ
 • ชื่อ : ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : Ph.D. Agricultural Economics, Oklahoma State University.
  ความเชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์ความสุขและการประเมินมูลค่าสินค้าที่ไม่มีตลาดซื้อขาย ผศ.ดร.ภูมิสิทธิ์ มีผลงานตีพิมพ์และทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น University of California at San Diego และ Simon Fraser University นอกจากนั้นยังได้รับทุนวิจัยจากทั้งองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ
  อีเมล์ : mchit@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48152
  ห้องทำงาน : 1223
  แฟ้มประวัติและผลงาน : ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
 • ชื่อ : ศิวาพร ฟองทอง
  ตำแหน่ง : ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : Ph.D. Economics, Chiang Mai University.
  ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์พัฒนา Microfinance ความเชี่ยวชาญทางด้านการเศรษฐศาสตร์พัฒนา การพัฒนาชุมชน บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเชิงพื้นที่
  อีเมล์ : fsiwap@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48156
  ห้องทำงาน : 1224
  แฟ้มประวัติและผลงาน : ศิวาพร ฟองทอง
 • ชื่อ : สุทิน เวียนวิวัฒน์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : Ph.D. Economics, University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย
  ความเชี่ยวชาญ: มีผลงานตีพิมพ์ด้านนโยบายพลังงานในฐาน Scopus จำนวนหนึ่ง  และได้รับเชิญให้เป็น Reviewer ของวารสารด้านพลังงานที่ถูกจัดอันดับอยู่ใน Q1  ผศ.ดร. สุทิน เวียนวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนแรก และทำหน้าที่หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  มีคุณวุฒิที่ปรึกษาทางการเงิน (AFPTTM ) และใบอนุญาตนักวางแผนการลงทุน ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ แบบจำลองเศรษฐมิติ ฯลฯ
  https://scholar.google.co.th/citations?user=rIKoaiQAAAAJ
  อีเมล์ : wsuthi@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48151
  ห้องทำงาน : 1216
  แฟ้มประวัติและผลงาน : สุทิน เวียนวิวัฒน์
 • ชื่อ : กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
  ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (ศ.)
  คุณวุฒิ : จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร จาก Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ เป็นคนแรกได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในภาคอีสาน
  ความเชี่ยวชาญ: ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโซ่อุปทาน โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี impact factor อย่างต่อเนื่อง
  อีเมล์ : pkullap@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48150
  ห้องทำงาน : 1212
  แฟ้มประวัติและผลงาน : กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
 • ชื่อ : จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : Doctor of Philosophy Major in Ecology, Colorado State University.
  ความเชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิเวศน์เศรษฐศาสตร์ (Ecological Economics) การประเมินมูลค่า และการวิเคราะห์โครงการ ผศ.ดร.จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ เคยได้รับทุนให้ดำเนินโครงการในการวิเคราะห์โครงการทั้งทางเศรษฐศาสตร์ และทางสังคมจากหลายหน่วยงาน อีกทั้งยังมุ่งเน้นทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบต่อนโยบายและภาวะเศรษฐกิจอีกด้วย
  อีเมล์ : jaksawats@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48144
  ห้องทำงาน : 1219
  แฟ้มประวัติและผลงาน : จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์
 • ชื่อ : จักรกฤช เจียวิริยบุญญา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : จบการศึกษาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (และตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอก)
  ความเชี่ยวชาญ: มีความสนใจงานวิจัยและเชี่ยวชาญด้านการธนาคาร กลไกการดำเนินนโยบายการเงินในช่องทางสินเชื่อ และความเชื่อมโยงของอัตราแลกเปลี่ยนกับการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการลงทุนทางการเงิน นอกจากนี้เคยได้รับให้เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ตลอดจนเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานราชการ และเอกชน เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  อีเมล์ : jakkrichjear@hotmail.com
  โทรศัพท์ : 043-202267
 • ชื่อ : อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Ph.D. Economics, Chiang Mai University.)
  ความเชี่ยวชาญ: มีผลงานวิจัยและตีพิมพ์เกี่ยวกับ Copulas in Econometrics วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินการลงทุนและข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และมีความสนใจงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  อีเมล์ : pornan@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48147
  ห้องทำงาน : 1242
  แฟ้มประวัติและผลงาน : อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร
 • ชื่อ : ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : ศ.ม. Economics, Thammasat University.
  ความเชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับ การทำธุรกิจ Startup
  อีเมล์ : vprase@kku.ac.th, vijitnop@hotmail.com
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48160
  ห้องทำงาน : 1209
  แฟ้มประวัติและผลงาน : ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
 • ชื่อ : ศิรประภา บำรุงกิจ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : M.A. International and Development Economics, University of San Francisco. Doctor of Philosophy (Ph.D.) Economics, Curtin University.
  ความเชี่ยวชาญ: มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา การพัฒนาชนบท ความไม่เท่าเทียม การกระจายรายได้ การแก้ไขปัญหาความยากจน และความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนการศึกษาบทบาทของกลุ่มสวัสดิการและการเงินชุมชนที่มีต่อการพัฒนาของชุมชน
  อีเมล์ : sirabu@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48155
  ห้องทำงาน : 2524
  แฟ้มประวัติและผลงาน : ศิรประภา บำรุงกิจ
 • ชื่อ : วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (รศ.)
  คุณวุฒิ : จบการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจากคณะเศรษฐศาสตร์ University of Alberta ประเทศแคนาดา
  ความเชี่ยวชาญ: เคยเป็นผู้อำนวยการวิจัยด้านหลักประกันทางสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ปัจจุบัน รศ.ดร.วรวรรณ ทำวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และนโยบายสาธารณะด้านหลักประกันทางสังคมและด้านประกันสุขภาพ โดยมีผลงานตีพิมพ์และหนังสือร่วมกับนักวิจัยท่านอื่นหลายชิ้น (ดูจาก CV) แนวทางการสอนของ ดร.วรวรรณ คือ เน้นทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ใช้ตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงประกอบการสอน ฝึกนักศึกษาให้คิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ การทำงานกลุ่ม และฝึกให้นักศึกษาสามารถสื่อสารงานวิจัยด้วยรูปแบบให้เหมาะกับยุคสมัย
  อีเมล์ : cworaw@kku.ac.th, worawan.tdri@gmail.com
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48153
  ห้องทำงาน : 1222
  แฟ้มประวัติและผลงาน : วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
 • ชื่อ : วิไลวรรณ เที่ยงตรง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (และขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่ที่ NIDA)
  ความเชี่ยวชาญ: มีความสนใจประเด็นเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน การแต่งงาน ครัวเรือน ชุมชนเมืองและชนบท ความกินดีอยู่ดี และเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม ในปี 2551 อาจารย์วิไลวรรณ เคยร่วมทีมวิจัยในโครงการ “เศรษฐกิจสมดุลใหม่: ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว และการสร้างความเข้มแข็งด้านต่าง ๆ ” สนับสนุนโดย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  อีเมล์ : mvilai@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48154
  ห้องทำงาน : 1230
  แฟ้มประวัติและผลงาน : วิไลวรรณ เที่ยงตรง
 • ชื่อ : อาร์ม นาครทรรพ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย.
  ความเชี่ยวชาญ: มีความสนใจงานวิจัยและเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของภาษีต่อสวัสดิการสังคม
  อีเมล์ : armeros@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48123
  ห้องทำงาน : 1251
  แฟ้มประวัติและผลงาน : อาร์ม นาครทรรพ
 • ชื่อ : นรชิต จิรสัทธรรม
  ตำแหน่ง : ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
  คุณวุฒิ : สำเร็จปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองจากมหาวิทยาลัยซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย
  ความเชี่ยวชาญ: มีความสนใจในเศรษฐศาสตร์นอกกระแสหลัก โดยมีผลงานเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์แนวมาร์กซ์ การวิจารณ์สำนักนีโอคลาสสิคจากมุมมองต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองไทย ผศ.ดร. นรชิต ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ระดับปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาฯ และปริญญาเอกรัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ฯลฯ เพื่อบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจอีสานอย่างสม่ำเสมอ และ ผศ.ดร.นรชิต เป็นหนึ่งในทีมนักเขียนประจำคอลัมน์มุมมองบ้านสามย่าน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
  อีเมล์ : gelgloog@hotmail.com
  โทรศัพท์ : 04320 2267 ต่อ 48158
  ห้องทำงาน : 1226
  แฟ้มประวัติและผลงาน : นรชิต จิรสัทธรรม
 • ชื่อ : ธัญมัชฌ สรุงบุญมี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : Ph.D., Economics Economics, University of Wisconsin-Milwaukee.
  ความเชี่ยวชาญ: Labor Economics, Applied Microeconomics, Applied Econometrics
  อีเมล์ : drtanyamat@gmail.com
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48145
  ห้องทำงาน : 1220
  แฟ้มประวัติและผลงาน : ธัญมัชฌ สรุงบุญมี
 • ชื่อ : พชร ชาตะวิถี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : Ph.D., Industrial Engineering, Khon Kaen University.
  ความเชี่ยวชาญ: ความสนใจการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการพัฒนา heuristic algorithm โดย ดร.พชร มีความเชี่ยวชาญในด้าน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน operation research และ mathematical optimization
  อีเมล์ : pachch@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 48157
  ห้องทำงาน : 1241
  แฟ้มประวัติและผลงาน : พชร ชาตะวิถี
 • ชื่อ : ศรัณย์ กมลทิพย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม แต่ก็เปิดรับหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ data science, spatial science และการ coding ประยุกต์ใช้ Machine Learning ในประเด็นต่างๆ
  อีเมล์ : saruka@kku.ac.th
  โทรศัพท์ : 043-202267 ต่อ 48096
  ห้องทำงาน : 1235
  แฟ้มประวัติและผลงาน : ศรัณย์ กมลทิพย์