คณะเศรษฐศาสตร์ มีกำหนดจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษาเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้
 • ภาคเรียนที่ 1
  กำหนดอยู่ในช่วงเดือน สิงหาคม - ธันวาคม
 • ภาคเรียนที่ 2
  กำหนดอยู่ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
นอกจากนั้นแล้วคณะอาจกำหนดเปิดการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคเรียนได้ตามความเหมาะสมในบางรายวิชา เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงหลักสูตร เสริมสร้างเนื้อหาทางวิชาการให้กับนักศึกษาได้อย่างเต็มที่
กรณีรับคัดเลือกผ่านระบบโควตา
(โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 1. กำหนดการรับสมัครอยู่ในช่วง กลางเดือนกันยายน – ต้นเดือนตุลาคม
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ช่วง ปลายเดือนมกราคม
 3. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย กลางเดือนกุมภาพันธ์
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประมาณ 1 สัปดาห์ หลังวันสอบสัมภาษณ์
กรณีรับคัดเลือกผ่านระบบปกติ
จะใช้ระบบการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์และผู้เข้าสอบต้องมีคุณสมบัติขั้นต้น ดังนี้
 1. กำหนดการรับสมัครช่วง กลางเดือนพฤษภาคม
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้นเดือนมิถุนายน
 3. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย กลางเดือนมิถุนายน
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้นเดือนกรกฎาคม