ปริญญาตรี
คณะจะทำการรับนักศึกษาใหม่ตามกระบวนการรับเข้านักศึกษาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ผ่านกระบวนการ ต่อไปนี้
คณะจะทำการรับนักศึกษาใหม่ตามกระบวนการรับเข้านักศึกษาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ผ่านกระบวนการ ต่อไปนี้
รับตรงปกติ ในระบบโควตาสำหรับนักเรียน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Quota)
เป็นการรับผ่านระบบโควตา (Quota) สำหรับนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการรับนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงเป็นประจำทุกปี เป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังได้กระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด (รับผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และภาคใต้ 14 จังหวัด (รับผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ได้มีโอกาสสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย
รับผ่านระบบกลาง (Admission)
ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
เป็นการรับผ่านระบบโควตา (Quota) สำหรับนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการรับนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงเป็นประจำทุกปี เป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังได้กระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด (รับผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และภาคใต้ 14 จังหวัด (รับผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ได้มีโอกาสสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย
ปริญญาโท
เป็นการดำเนินการผ่านกระบวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีการ
ดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะและบัณฑิตวิทยาลัยผ่านกรณีต่างๆ ได้แก่
เป็นการดำเนินการผ่านกระบวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีการดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะและบัณฑิตวิทยาลัยผ่านกรณีต่างๆ ได้แก่
รับคัดเลือกนักศึกษาโควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะใช้ระบบการสอบสัมภาษณ์และผู้เข้าสอบต้องมีคุณสมบัติขั้นต้น ดังนี้
กรณีเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตระดับปริญญา ตรีจากหลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 7 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 9 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 11 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 6 ปี) ไม่ต่ำกว่า 2.5 จากระบบคะแนนสูงสุด 4.00 หรือหากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือโครงการวิจัย
  3. มีหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ประจำสาขาวิชาที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง
กรณีของผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีจากหลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบคะแนนสูงสุด 4.00
  3. มีหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากอาจารย์ในสาขาวิชาที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
รับคัดเลือกบุคคลทั่วไป จะใช้ระบบการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์และผู้เข้าสอบต้องมีคุณสมบัติขั้นต้น ดังนี้
กรณีที่ 1 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา