ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 คณะเศรษฐศาสตร์จะทำการรับนักศึกษาใหม่ผ่านกระบวนการ ต่อไปนี้
รอบ 1 Portfolio
1.1 โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Quota)
เป็นการรับผ่านระบบโควตา (Quota) สำหรับนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการรับนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงเป็นประจำทุกปี เป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังได้กระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด (รับผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และภาคใต้ 14 จังหวัด (รับผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ได้มีโอกาสสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย
รับผ่านระบบกลาง (Admission)
ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
เป็นการรับผ่านระบบโควตา (Quota) สำหรับนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการรับนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงเป็นประจำทุกปี เป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังได้กระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด (รับผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และภาคใต้ 14 จังหวัด (รับผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ได้มีโอกาสสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
รับนักศึกษาโดยการดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติขั้นต้นของผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ช่องทางการสมัคร
สำหรับนักศึกษาในประเทศ สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
 1. รอบสมัครทั่วไป https://gs.kku.ac.th
 2. รอบ Walk in (ภายหลังจากรอบการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย) งานบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น E-mail : ksaowa@kku.ac.th
สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
 1. รอบสมัครทั่วไป https://gs.kku.ac.th/home/index.php/admission-english/admission-how-to-apply.html
 2. รอบ KKU Active Recruitment https://activerecruit.kku.ac.th/web
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. Statement of purpose (1 หน้ากระดาษ A4)
 2. Transcript
 3. Letters of recommendation (จำนวน 2 คน) คลิ๊กแบบฟอร์ม
 4. PARTICIPATION IN ACADEMIC WORKS คลิ๊กแบบฟอร์ม
 5. ผลทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต่อไปนี้ (ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบและยื่นในวันสมัครจนถึงวันปิดรับสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์)
  - TOEFL (iBT) คะแนน 80
  - TOEFL (CBT) คะแนน 213
  - IELTS (Academic Module) คะแนน 6.0
* หมายเหตุ
ในกรณีผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาข้างต้นให้สมัครสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูรายละเอียดตารางและกำหนดการสอบได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/app/(ให้แนบสำเนาใบโอนเงินค่าสมัคร KKU-AELT ลงในระบบรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันสมัครจนถึงวันปิดรับสมัคร)