ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาในสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสนับสนุนการศึกษา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ให้ความห่วงใย ใส่ใจ สังคม ร่วมสานฝันให้เยาวชนรุ่นใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี และส่งเสริมความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าศึกษาเล่าเรียนกับมหาวิทยาลัย ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการใช้ชีวิตระหว่างศึกษา นอกจากนี้ยังมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มาจากโยบายรัฐบาลอีกทางช่องทางหนึ่ง ทุนประเภทต่างๆ ประกอบไปด้วย
 • ทุน TOP TALENT
  สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรสองภาษา ทุนสนับสนุนค่าเทอม 80% ตลอดหลักสูตร!! (ชำระ 5,000 บาท/เทอม) และได้ร่วมฝึกงานกับบริษัทหรือหน่วยงานชั้นนำ หรือธุรกิจ Start up ภายในประเทศ
 • ทุน TOP STAR
  สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ทุนสนับสนุนค่าเทอม 80% ตลอดหลักสูตร!! (ชำระ 8,000 บาท/เทอม) และยังได้รับพิจารณาทุนสนับสนุนการเรียนรู้ในต่างประเทศ
 • ทุน INNOVATION
  ทุนสร้างต้นแบบ (prototype) นวัตกรรมใหม่ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
 • ทุนทำงาน (Work Scholarship)
  สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สมัครเป็นผู้ช่วยงาน และฝึกปฏิบัติงานในส่วนงานหรือโครงการต่าง ๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์
 • ทุนจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานต่าง ๆ
  นอกจากทุนที่คณะจัดไว้ให้แล้ว นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ยังสามารถสมัครขอรับทุนจากแหล่งอื่น ๆ กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อีกด้วย
ระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ โดยจัดสรรทั้งคณะเศรษฐศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านโครงการทุนการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่
 • ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)
  เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของระดับ บัณฑิตศึกษา สามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้จริง
 • ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
  เป็นการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เชื่อมโยงกับ กรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษาให้ มีโอกาสรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในหลักสูตร และผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
 • ทุนผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistantships)
  เป็นเงินทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 80 ตามจำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บในแต่ละปีการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีการศึกษานับจากวันที่เริ่มรับทุน และเงินทุนในลักษณะค่าตอบแทนรายเดือน วงเงินทุนละ 8,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีการศึกษา นับจากเดือนที่เริ่มรับทุน โดยพิจารณาให้ทุนจำนวน 20 ทุนต่อปีการศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  - คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ขอรับทุน
  เป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และไม่เป็นผู้ที่กำลังจะไปศึกษาต่อหรือในระหว่างศึกษาต่อ หรือ อบรมระยะยาว (ระยะเวลาเกิน 180 วัน)
  มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ เป็นต้นไป
  มีโครงการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
  มีเวลาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ขอรับทุน
  - คุณสมบัติของนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นผู้ช่วยวิจัย
  เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษา ป.โท เฉพาะแผน ก แบบ ก2
  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 3.25 หรือได้หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้ขอรับทุน
  ในระหว่างที่นักศึกษาได้ทุนสามารถรับทุนอื่นได้แต่ต้องไม่เบิกจ่ายซ้ำซ้อน
  นักศึกษาต้องปฏิบัติงานวิจัยได้เต็มเวลาตามแผนงานร่วมกับอาจารย์
  - หลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดสรรทุน
  เงินทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียม การศึกษาร้อยละ 80 (40,000 บาท) ไม่เกิน 2 ปีการศึกษานับจากวันที่เริ่มรับทุน
  เงินทุนในลักษณะค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 8,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เริ่มรับทุน
  - เงื่อนไขการรับทุน
  อาจารย์ผู้ขอรับทุน ต้องประเมินผลความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรในทุกภาคการศึกษาและคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประเมินผลให้ได้รับทุนต่อ
  ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรือมีหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐาน ISI web of science ที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1,2 หรือ 3 (Q1, Q2, Q3) อ้างอิงตามฐานข้อมูล JCR (Journal Citation Reports) หรือ SCOPUS อยู่ในควอไทล์ที่ 1,2 หรือ 3 (Q1, Q2, Q3) อ้างอิงตามฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal Rank) อย่างน้อยจำนวน 1 เรื่อง โดยวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องปรากฏชื่ออาจารย์ผู้ขอรับทุนฯ ชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนฯ พร้อมระบุชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานต้นสังกัด
  อาจารย์ผู้ขอรับทุน ต้องนำส่งแผนปฏิบัติงานรายภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ
  - กระบวนการคัดเลือกและการพิจารณาให้ทุน
  อาจารย์ผู้ขอรับทุน ที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐาน ISI web of science ที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1,2 หรือ 3 (Q1, Q2, Q3) อ้างอิงตามฐานข้อมูล JCR (Journal Citation Reports) หรือ SCOPUS อยู่ในควอไทล์ที่ 1,2 หรือ 3 (Q1, Q2, Q3) อ้างอิงตามฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal Rank) มีสิทธิ์ขอรับทุน ไม่เกิน 2 ทุน
  อาจารย์ผู้ขอรับทุน ที่ยังไม่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐาน ISI web of science ที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1,2 หรือ 3 (Q1, Q2, Q3) อ้างอิงตามฐานข้อมูล JCR (Journal Citation Reports) หรือ SCOPUS อยู่ในควอไทล์ที่ 1,2 หรือ 3 (Q1, Q2, Q3) อ้างอิงตามฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal Rank) มีสิทธิ์ขอรับทุนได้ 1 ทุน
  - ข้อผูกพันของทุน
  กรณีนักศึกษาผู้รับทุน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา หรือมีเหตุให้สิ้นสุดสัญญาทุน นักศึกษาไม่ต้องรับผิดชอบทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับไปแล้ว
  อาจารย์จะไม่สามารถขอทุน RA เพิ่มเติมได้ถ้าอาจารย์ผู้ขอรับทุนยังไม่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการรับทุน
 • ทุนสนับสนุนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)
  ทุนสำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในลักษณะของการประชุมแบบนานาชาติ หรือ International conference ที่มีความชัดเจนในรูปแบบการประชุมและผู้จัดการประชุมรวมถึงเอกสารรวบรวมบทความวิจัย ณ วันยื่นขอรับการสนับสนุน จำนวน 1 ครั้ง ต่อคน ต่อหลักสูตร ในเขตพื้นที่ ๆ มีการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ดังนี้
  กลุ่มประเทศทวีปยุโรป/อเมริกา/แอฟริกา จะได้รับพิจารณาทุนวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท
  กลุ่มประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ จะได้รับพิจารณาทุนวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
  กลุ่มประเทศเอเชีย (ที่ไม่ใช่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน) จะได้รับพิจารณาทุนวงเงินไม่เกิน 40,000 บาท
  กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จะได้รับพิจารณาทุนวงเงินไม่เกิน 25,000 บาท
  จัดในประเทศไทย จะได้รับพิจารณาทุนวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท