ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาในสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสนับสนุนการศึกษา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ให้ความห่วงใย ใส่ใจ สังคม ร่วมสานฝันให้เยาวชนรุ่นใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี และส่งเสริมความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าศึกษาเล่าเรียนกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการกินอยู่ ศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้ยังมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มาจากโยบายรัฐบาลอีกทางช่องทางหนึ่ง ตัวอย่างทุนประเภทต่างๆ อาทิเช่น
 • ประเภททุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กองทุน กยศ.) เป็นกองทุนที่รัฐบาลยื่นมือเข้าช่วยเด็กที่ยากจนแต่มีความสามารถให้เข้าศึกษาเล่าเรียนจนจบปริญญาตรีได้
 • ประเภททุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีฯ ในวาระครบรอบ 40 ปี มข
 • ประเภททุนการศึกษาเอกชน ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดสรรให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเงื่อนไขเจ้าของทุน
 • ประเภททุนช่วยเหลืออาหารกลางวัน ได้แก่ ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์, ทุนพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
 • นอกจากนี้ยังมีเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา เพื่อช่วยบรรเทานักศึกษากรณีเดือดร้อนฉุกเฉินที่ทางสถาบันจัดสนับสนุนอีกด้วย
ระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ โดยจัดสรรทั้งคณะเศรษฐศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านโครงการทุนการศึกษาทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่
 • ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์
  วงเงินในการจัดสรร ... ล้านบาทต่อปี สนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ จัดตามระดับการศึกษาดังนี้
  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อเรื่อง
  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเรื่อง
  เงื่อนไข : เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
  กำหนดการรับสมัคร : ปีละ 2 ครั้ง ประจำภาคต้น ประมาณเดือนมิถุนายน และประจำภาคปลาย ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
 • ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามข้อกำหนด ดังนี้
  นักศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถขอรับทุนได้ 2 ครั้ง ทั้งนี้เนื้อหาของผลงานที่นำเสนอหรือตีพิมพ์ต้องไม่ซ้ำกัน
  นักศึกษาระดับปริญญาโทสามารถขอรับทุนได้ 1 ครั้ง
  เงื่อนไข : วิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
 • ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ตามข้อกำหนด ดังนี้
  วิทยานิพนธ์/ต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
  ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนใดๆ ที่มีงบประมาณสนับสนุนการไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ และหากได้รับทุนสนับสนุนอื่นในลักษณะนี้ก่อนการเดินทางจะต้องสละสิทธิ์ทุนนี้
  สามารถอยู่ศึกษาวิจัยในต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
 • ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ตามข้อกำหนด ดังนี้
  ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน เป็นเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา โดยมีภาระช่วยสอนสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมงและไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  อัตราเงินทุน ทุนละ 4,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 8 เดือน ต่อปีการศึกษา เป็นเงิน 32,000 บาท ต่อทุน
 • ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามข้อกำหนด ดังนี้
  เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับหรือเคยได้รับทุนการศึกษาวิจัยในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งที่เป็นทุนภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
  เป็นวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว จัดสรรปีละ 2 ครั้งๆ ละ 75 ทุนๆ ละ 5,000 บาท (ประจำภาคต้น/ปลาย)
  กำหนดการรับสมัคร : ประมาณเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน ของทุกปี
 • ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
  เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ โดยที่อาจารย์บัณฑิตศึกษาเป็นผู้ยื่นเอกสารโครงการเพื่อขอรับทุน ประมาณ 20 ทุนต่อปี ในวงเงิน 7.5 ล้านบาท ตามข้อกำหนด ดังนี้
  ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)
  ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 500,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)
  กำหนดการรับสมัคร : ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี