ผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพิธีลงนาม “บันทึกความเข้าใจความร่วมมือการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ วิจัย และกิจกรรมด้านนิสิตและนักศึกษา” ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มข และ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
     วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.59 น. ณ. ห้องประชุม 1202 ผู้บริหารและบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหารจาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิชาการ วิจัย และการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน ก่อนร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์กร
     เบื้องต้น รองศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับและแนะนำผู้บริหารพร้อมคณาจารย์ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกันนำเสนองานด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และกระบวนการพัฒนางานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ได้สรุปประเด็นเป้าหมายของคณะที่เน้นยกระดับหลักสูตรและงานวิชาการไปสู่ระดับนานาชาติ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปจะตอบโจทย์ความต้องการทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการได้ คณะต้องอาศัยความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะการเข้าถึงงานวิชาการระดับนโยบายที่ยังพร่องอยู่ ซึ่งคณะคงต้องเรียนรู้และสร้างเครือข่ายร่วมกับคณาจารย์จาก จุฬาฯ ให้มากยิ่งขึ้น  ในการเสวนา ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้กล่าวชื่นชมถึงแนวคิดและกระบวนพัฒนาว่ามีความก้าวหน้าอย่างมาก ทั้งในเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ และในด้านงานวิจัยก็มุ่งเน้นความร่วมมือจากหลายๆ แขนงเพื่อดึงโครงการขนาดใหญ่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยมุ่งไปที่การตอบโจทย์ปัญหาสังคมได้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความน่าสนใจมากเนื่องจากมีพื้นที่เอื้ออำนวยให้ดำเนินการวิจัย รวมถึงรองรับการลงพื้นที่ฝึกทักษะประสบการณ์กับให้กับนักศึกษาได้เต็มที่กว่า คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ในประเด็นนี้ ต่อไปอาจจะต้องอาศัยความร่วมในครั้งนี้สร้างโอกาสและประโยชน์สูงสุดต่อไป
     ช่วงท้ายการหารือในครั้งนี้ นอกจากประเด็นวิชาการ และวิจัยแล้ว ผู้บริหารและคณาจารย์ที่เข้าร่วมงานยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนนานาทัศนะ ทั้งในด้านการบริหาร และการเรียนการสอน อาทิ ทักษะ วิธีการสอน สมาร์ทคลาส ฯลฯ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กร ซึ่งบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้จะมีกรอบระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ลงนามร่วมกัน