In House Seminar เดือนแรกของปี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อต่อยอดงานวิจัยเศรษฐศาสตร์กับทีมวิจัยจาก Seoul National University of Korea
In House Seminar ต้อนรับเดือนแรกของปี มีกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อต่อยอดงานวิจัยเศรษฐศาสตร์กับทีมวิจัยจาก Seoul National University Korea ที่นำโดย Professor TaeYoon Kim ซึ่งมีนักศึกษาในโครงการวิจัยมาร่วมนำเสนอผลงานด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรที่ดำเนินการในประเทศกัมพูชา และในส่วนทีมวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์ มข ผศ.ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย นำเสนอการนำองค์ความรู้เข้าไปปฏิบัติการชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และ ดร.ศรันย์ กมลทิพย์ ได้นำเสนอแนวคิดวิจัยเกี่ยวกับการนำข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับตัวแบบต่างๆในงานวิจัยเศรษฐศาสตร์ อาทิ กระบวนการรู้จำข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติการแบบอัตโนมัติ หรือการพยากรณ์เพื่อประโยชน์ในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้จึงถือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการของนักวิจัยในอนาคต