คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดี คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตร เศรษฐศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ซึ่งงานเลี้ยงแสดงความยินดีดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น