คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ในงานนี้มีนักศึกษานำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์กว่า 27 ผลงาน ในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการฝึกสหกิจศึกษาจากนักศึกษาที่ฝึกงานกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา สมสวัสดิ์ รวมทั้งคณาจารย์ของคณะได้กล่าวให้โอวาทและมอบรางวัลให้กับเจ้าของผลที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 5 รางวัล