บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


สำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ

ทางคณะฯเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน


โดยจะแบ่งเป็น...
- แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 25 คน
- แผน ข จำนวน 5 คน


ทั้งนี้ ทางคณะฯและบัณฑิตวิทยาลัย มีทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษา 3 ทุนด้วยกัน
1. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน 2 ทุน (5,000 บาท ต่อเดือน)
2. ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ
3. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย จำนวน 20 ทุนต่อปีการศึกษา


ช่วงเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สามารถติดต่อได้ที่:


นางสาวพัทธนันท์ คำจันทา
เบอร์โทรศัพท์ 043-009-700 ต่อ 48179
Email: ksaowa@kku.ac.th


สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่: gs.kku.ac.th


"สร้างอนาคตที่ดี เรียนโท เอก ที่ ม.ขอนแก่น"


โทรศัพท์ 0-4320-2420