ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 15-28 พฤศจิกายน 2562 ดังรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบ ติดต่อสอบถามโดยด่วนที่ โทร. 043-009700 ต่อ 48136  

**นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ทุกชั้นปี สอบที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะ**