โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2563

โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

"โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)"วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562

คุณสมบัติสาขา
  • มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีคะแนนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ
  • มีคะแนนรวมในกลุ่มพฤติกรรมพึงประสงค์ในระดับผ่าน (ถ้ามี)

....................................................................................

สามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

เว็บไซต์ การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Admissions: โครงการเด็กดีมีที่เรียน

หมายเลขโทรศัพท์ 0-9567-16259, 0-95669-4704

0-4320-2660,0-4300-9700 ต่อ 44757,42187

เว็บไซต์ คณะเศรษฐศาสตร์: econ.kku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4320-2267

Facebook: EconKKUOfficial

Twitter: EconKKUOfficial