ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศตารางสอบกลาง ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ดังรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบ สามารถติดต่อสอบถามโดยด่วนที่ โทร. 043-009700 ต่อ 48136  

**นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ทุกชั้นปี สอบที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะ**