บทเรียนออนไลน์เรื่องเทคนิคพร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม SROI
ความรู้ไม่เคยหยุดแค่ในห้องเรียนสำหรับผู้สนใจเรียนออนไลน์เรื่อง 
"เทคนิคพร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม SROI" 
ติดตามศึกษาในรูปแบบของการเรียนออนไลน์ (ฟรี) ได้ที่ https://thailand-sroi.online

จัดทำโดย
รศ.ดร.วรวรรณ ชายด้วยวิทย์
และ ผศ.ดร.ศิวาพร ฟองทอง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#ECONKKU #ECON #KKU #KHONKAEN #KHONKAENUNIVERSITY