คณะเศรษฐศาสตร์ ต้อนรับอธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหาร มข. พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กรร่วมกัน

คณะเศรษฐศาสตร์ ต้อนรับอธิการบดี มข. น้อมรับคำชื่นชมในการพัฒนาโมเดลจัดการเรียนการสอนแบบใหม่วันนี้ 26 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ


เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบายคณะเศรษฐศาสตร์ มข. เพื่อรับฟังนโยบายและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารของคณะ และการทำวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม M301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ศาสตราจารย์ ดร. กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งใช้การบริหารจัดการในรูปแบบหน่วยงานในกำกับ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้องการความยืดหยุ่นคล่องตัวสูงในการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ คณะมีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยยึดความเป็นอิสระทางวิชาการ (Academic Freedom) บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ (Accountability) ในการจัดหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ในปริมาณที่เหมาะสมกับตลาดแรงงาน ทั้งนี้คณะเศรษฐศาสตร์ แบ่งหลักสูตรการศึกษาออกเป็น 4 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาตรี 2 ภาษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรีนานาชาติ เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, ปริญญาโท นานาชาติ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรนานาชาติแบบระยะสั้น (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)


ต่อด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เล่าถึง การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นระบบชุดวิชา (Module) โดยจัดการเรียนเป็นชุดความรู้ที่มีสอดคล้องต่อเนื่องสำหรับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น อาทิ เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรฯ และเศรษฐศาสตร์ในการปฏิบัติ ซึ่งนอกเหนือจากการออกแบบหลักสูตรใหม่ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้แก่ผู้เรียนปัจจุบันแล้ว และยังคำนึงถึงภาพรวมในการบริหารจัดการเศรษฐศาสตร์สำหรับการเข้าศึกษาได้อย่างราบรื่น ซึ่งจัดให้ทุนการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย สนับสนุนการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ในสถานการณ์ปกติรวมถึงในช่วงผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 นี้ด้วย  จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ได้นำเสนอการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้สร้างความร่วมมือกับนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำระดับโลก เพื่อดำเนินโครงการที่เน้นการแก้ปัญหาพัฒนาสังคมให้เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น 


จากนั้น รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวกับผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ว่า ขอชื่นชมคณะเศรษฐศาสตร์ ในความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาณุปแบบการจัดการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยากให้ดำเนินการให้สำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบโมเดลในการจัดการการศึกษาที่ทันสมัย มีคุณภาพ และสามารถขยายผลได้จริง ซึ่งผลลัพธ์นั้นจะเป็นไปตามแนวคิด Education transformation ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการท้าทายอย่างมากในยุคปัจจุบันที่ต้องใช้ Big data มาพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทุกทางด้วย


นอกจากนั้น รักษาการแทนอธิการบดี ได้เสนอถึงการจดลิขสิทธิ์ทางด้านการศึกษา เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ศึกษาโมเดล เพื่อเป็นแห่งแรกของโลกทางด้านการใช้เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ อีกทั้งเรื่องของการร่วมมือทางงานวิจัยนำเศรษฐศาสตร์ไปต่อยอด Smart Farming แล้วเชื่อมโยงไปยัง Research Transformation การนำวิจัยสู่ชุมชน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ เพื่อลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม สอคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้เฉพาะด้าน และต่อยอดความรู้ที่ได้ในการช่วยสร้างโอกาส และความเสมอภาคให้กับสังคมอย่างแท้จริง


แหล่งที่มาของข่าว : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://th.kku.ac.th/22394/