FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ดร. วรวีร์ แสงอาวุธ
FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ดร. วรวีร์ แสงอาวุธ

 

สำหรับ Faculty Profile Project โปรเจ็คส่องความเชี่ยวชาญและผลงานบุคลากร เดือนนี้ได้เดินทางเข้าสู่ท่านอาจารย์ลำดับที่ 5 แล้ว และอาจารย์ประจำเดือนกรกฎาคมนี้ ได้แก่ ผศ. วรวีร์ แสงอาวุธ หรือ อาจารย์หลิน ที่นักศึกษาหลายๆคนรู้จักนั่นเอง เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เราไปทำความรู้จักและส่องผลงานตัวอย่างของท่านอาจารย์กันเลย…

ผศ. วรวีร์ แสงอาวุธ เป็นบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Natural Resources and Environmental Economics, Urban Ecosystem Services และ Geo-spatial Modeling งานวิจัยที่สนใจเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของชุมชนเมืองและภาคเกษตรกรรม การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินและความเป็นเมือง

โดยวันนี้เราจะมาส่อง 2 ผลงานวิจัยคร่าวๆ ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่าน

1. ความเปราะบางและปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น (Vulnerability and Climate Change Adaptation of Smallholding Farmers in Khon Kaen Province)

เป้าหมายของงานวิจัยนี้คือศึกษาถึงการปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดขอนแก่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ โดยอาศัยแนวคิดเรื่องความเปราะบางและการฟื้นตัวจากสภาวะวิกฤตบทความนี้ได้ใช้แบบจำลอง logistic และประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีการความเป็นไปได้สูงสุด แบบจำลองlogistic นี้ ต้องการทดสอบว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรต้นได้แก่ ลักษณะความเสี่ยงจิตวิสัย ความเสี่ยงด้านกายภาพ และ ด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง จะส่งผลต่อโอกาสการปรับตัวของเกษตรกรเช่นไร
ศึกษาเพิ่มเติม https://bit.ly/31ero4y

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากยางนา (Local Community Participation in Yang Na Conservation and Utilization)

เป้าหมายของงานวิจัยนี้คือต้องการให้ชุมชนเห็นถึงประโยชน์ของยางนา ด้วยการใช้ปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ที่เชื่อมั่นว่าสามารถทำใหเชุนเห็นถึงประโยชน์ของพืชยางนาได้ โดยเลือกชุมชน นาหนองทุ่ม เป็นพื้นที่การศึกษา และได้เข้าไปดำเนินการกระบวนการวางแผน แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆ ท้ังการให้ความรู้ การอภิปรายหารือ การสาธิต ที่ช่วยกระตุ้นให้ชุมชนมีทัศนคติท่ีเป็นบวกต่อพืชยางนามากข้ึน อันอาจจะนำไปสู่การต่อยอดรวมกลุ่มกันผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ ยางนาต่อไป 
ศึกษาเพิ่มเติม https://bit.ly/3hWQN8V

นอกจากเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ท่านอาจารย์วรวีร์ยังมีความเชี่ยวชาญในด้านโปรแกรมซอฟต์แวร์เชิงสถิติ: R-Studio, Stata, MATLAB, IBM SPSS และ AMOS อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นบุคลากรอีกท่านหนึ่ง ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความสามารถหลากหลายเลยทีเดียว 

ผู้ใดต้องการศึกษาผลงานเพิ่มเติมของ ผศ. วรวีร์ สามารถดูได้ที่ https://bit.ly/380HP5R  และสำหรับ Faculty Profile Project ในเดือนหน้า จะเป็นอาจารย์ท่านไหนนั้น รอติดตามได้เลย…