ภาพบรรยากาศเลือกตั้งประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพบรรยากาศเลือกตั้งประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นำโดย ผศ.ดร.จักรพันธ์  สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.จินตนา  สมสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ณ ห้อง
M301 และผ่านระบบสื่อออนไลน์ (ZOOM) รวมจำนวนประมาณ 50 คน เพื่อเลือกตั้งประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้แทนแต่ละรุ่นเสนอตัวลงสมัครเข้ารับเลือกตั้ง จำนวน 4 ราย คือ


1. ตัวแทนรุ่นที่ 1 นายสมพงษ์  บำรุงพันธ์  (แป๊ด)
2. ตัวแทนรุ่นที่ 2 นางเปี่ยมสุข  เศษแสงศรี (ต่าย)
3. ตัวแทนรุ่นที่ 3 นายวรชัย  วิภูอุปรโคตร (ตั๊ม)
4. ตัวแทนรุ่นที่ 6 นายชลธาร  ชอบเสียง (ต้อง)


ผลปรากฏว่า นางเปี่ยมสุข เศษแสงศรี (ต่าย) เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 1 โดยประธานชมรมศิษย์เก่าฯ กล่าวว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสทำหน้าที่ประธานชมรมฯ  ซึ่งจะดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับของชมรมฯ และจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะ เพื่อทำให้ชมรมศิษย์เก่าชาว
Econ มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป” ซึ่งเร็วๆ นี้จะมีกิจกรรมของคณะเกิดขึ้น คือ


1. วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00-14.00 น.  งานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 5 ปี
2. วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563
    เวลา 11.00-14.00 น.  งานเกษียณอายุราชการ รศ.อนงค์นุช เทียนทอง และ ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์
    เวลา 18.00-21.00 น.  งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า