FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา
FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา


ความสนใจทางด้านวิชาการ ปัจจุบันสอนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคทฤษฎีและนโยบายการเงิน เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ ความสนใจเฉพาะ คือ

1.ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินในช่องทางสินเชื่อ (Credits Channel) ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภาคธนาคารและกฎระเบียบในสถาบันการเงิน 

2.การส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate Pass-through:ERPT) ในระดับรายสินค้า

3.พลวัตรเศรษฐกิจอีสานในมิติความเชี่ยวชาญรายสาขาความเหลื่อมล้ำและปัจจัยเชิงสถาบัน 


งานวิจัยตัวอย่างของอาจารย์ 

1.การแข่งขันและข้อมูลสินเชื่อในภาคธนาคาร : หลักฐานจากข้อมูลรายธนาคารในประเทศไทย(Competition and Bank Lending Channel: Evidence from Bank-Level Data) ผลจากการศึกษาพบว่าในช่วง15ปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2544-2558) หลังจากใช้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(FSMP) อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์มีระดับการแข่งขันที่มีแนวโน้มมากขึ้น(ระยะแรก) และมีเสถียรภาพมากขึ้น(ระยะท้าย) ทั้งนี้ระดับการแข่งของภาคธนาคารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของนโยบายการเงินผ่านช่องทางสินเชื่อในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะระดับการแข่งขันที่ลดลงจะส่งผลให้นโยบายการเงินช่องสินเชื่อลดประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเข้ามาแข่งขันของธนาคารสาขาต่างประเทศ(Foreign bank penetration) มีส่วนทำให้ลดประสิทธิภาพในช่องทางสินเชื่อ รวมถึงการสำรองทุนธนาคารมีส่วนเพิ่มการเติบโตสินเชื่อธนาคาร

2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคอีสาน อาจารย์จักรกฤชได้ร่วมงานกับอาจารย์นรชิต(อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โดยการตรวจสอบข้อมูล 20 ปี(พ.ศ.2541-2560) ในระดับรายจังหวัด 20 จังหวัด แยกตามสาขา 19 สาขาของภาคอีสาน พบผลการศึกษาที่น่าสนใจบางส่วน 

(1)กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอีสานถูกขับเคลื่อนด้วย4จังหวัดหลัก คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งในเรื่องของรายได้ การจ้างงาน  

(2)บางจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงสาขาเศรษฐกิจอย่างเด่นชัด เช่น สาขาศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ ที่ใน10ปีหลังมีการเติบโตและเชี่ยวชาญในจังหวัดบุรีรัมย์ 

(3)อุตสาหกรรมในภาคอีสานถูกขับเคลื่อนด้วยสาขาการผลิต โดยจังหวัดที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดคือจังหวัดขอนแก่น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในเชิงการเติบโตเปรียบเทียบพบว่าสาขาการผลิตในจังหวัดขอนแก่นมีการเติบโตที่ช้ากว่าการเติบโตในภาพรวมของสาขาการผลิตของภาคอีสาน