ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์

FACULTY PROFILE PROJECT ประจำเดือนตุลาคมนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ เรามาเริ่มส่องผลงานของอาจารย์กันเลยค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทิน เวียนวิวัฒน์ เริ่มทำงานที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2546 ประสบการณ์การสอนและการวิจัย 1ปีทำให้มีความชำนาญหลากหลายด้าน อาทิ ด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน  เศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์และการจัดการการลงทุน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การสำรวจความคิดเห็นและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน์ ทำงานวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินและประเด็นทางธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการลงทุนอีกมากมาย อาทิ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม)วิทยากรและกรรมการศูนย์ SET Investment Center มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวางแผนการลงทุนอิสระ บลจ.ไทยพาณิชย์  หัวหน้าโครงการอีสานโพลศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการนโยบายวิสาหกิจ และกรรมการการเงินและทรัพย์สิน อนุกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงานและการจัดระบบบริหารหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนแรก กรรมการสภามหาวิทยาลัย และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และยังมีผลงานวิจัยอีกมากมาย มีบทความวิจัยที่อยู่ในฐาน  SCOPUS  และ ISI เป็นกองบรรณาธิการวารสารวิจัยของกระทรวงการคลัง ประเทศอินโดนีเซีย  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกำกับกิจการพลังงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น “คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ”  และท่านยังได้รับใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณวุฒิ Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA2)  ที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM  ด้านการลงทุนและประกันชีวิต และได้รับใบรับรอง / ประกาศนียบัตรอีกมากมายที่การันตีได้ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ของเราเป็นอาจารย์ที่มากความสามารถ คุณภาพเน้นๆ ไม่แพ้ใครเลยค่ะ