FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ดร.ศิรประภา บำรุงกิจ
   FACULTY PROFILE ประจำเดือน พฤศจิกายน ได้แก่ ท่านอาจารย์ ดร.ศิรประภา บำรุงกิจ นั่นเอง โดย อ.ศิรประภา นอกจากเป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมีตำแหน่งเป็นถึง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย โอ้โห อยากทราบผลงานหรือความถนัดท่านอาจารย์แล้วใช่ไหม… ไปดูกันเลย 
    อ.ศิรประภา จบการศึกษาจาก M.A. International and Development Economics, University of San Francisco. Doctor of Philosophy (Ph.D.) Economics, Curtin University. และเริ่มเข้าทำงานที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมีความสนใจและเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา การพัฒนาชนบท ความไม่เท่าเทียม การกระจายรายได้ การแก้ไขปัญหาความยากจน และความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนการศึกษาบทบาทของกลุ่มสวัสดิการและการเงินชุมชนที่มีต่อการพัฒนาของชุมชน
    และเมื่อไม่นานนี้ อ.ศิรประภา ได้ทำงานวิจัย และเผยแพร่ที่วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 10 (20) : 20 -37 ปีที่10 ฉบับที่ 20กรกฎาคม–ธันวาคม 2562 ในเรื่อง “ความเปราะบางและปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น”
ขอขอบคุณรูปภาพจาก https://www.thairath.co.th/news/business/1843816
   โดยบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดขอนแก่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ โดยอาศัยแนวคิดเรื่องความเปราะบางและการฟื้นตัวจากสภาวะวิกฤต บทความนี้ได้ใช้แบบจำลอง logistic และประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีการความเป็นไปได้สูงสุดแบบจำลองlogistic นี้ต้องการทดสอบว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรต้นได้แก่ ลักษณะความเสี่ยงจิตวิสัย ความเสี่ยงด้านกายภาพ และ ด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง จะส่งผลต่อโอกาสการปรับตัวของเกษตรกรเช่นไร ผลการศึกษาพบว่าความเสี่ยงเชิงจิตวิสัยมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัว ณ นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 การอภิปรายผลการศึกษาด้วยเทคนิคอัตราแต้มต่อพบว่า เมื่อเกษตรกรรู้สึกเผชิญกับความเสี่ยงภัยแล้งที่รุนแรงและอุทกภัยจะมีโอกาสปรับตัวลดลงร้อยละ6.5 และ 5.9 ตามลำดับ ซึ่งตรงกันข้ามกับ เหตุการณ์เมื่อเกษตรกรเผชิญกับวันที่ร้อนมากเขาจะมีโอกาสการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ9 ในด้านผลกระทบส่วนเพิ่มพบว่าสำหรับเกษตรกรที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นชายและมีน้ำใช้เพียงพอ ถ้าหากเขามีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจะมีโอกาสในการปรับตัวต่อภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ3.4 บทความวิจัยนี้มีข้อเสนอนโยบายได้แก่ การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ไกลแหล่งน้ำ การสร้างระบบการประกันภัยพืชผลจากภัยพิบัติธรรมชาติ และ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบยั่งยืน

   หากผู้ใดสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/2JPujKs

   และ FACULTY PROFILE ในเดือนหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านใดนั้น รอติดตามกันต่อนะคะ