ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Trade and Global Markets

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ 
 เนื่องในโอาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Trade and Global Markets Vol. 14 No. 2 ปี 2021 ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus ที่อยู่ใน ควอไทส์ที่ 2
 ด้วยบทความวิจัย เรื่อง “The impacts of macroeconomic and financial indicators on stock market index: evidence from Thailand”