ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร the Human Resource and Organization Development Journal
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ 
ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี  
เนื่องในโอาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร the Human Resource and Organization Development Journal Volume 13 Number 2 July – December 2021 ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1
ด้วยบทความวิจัย เรื่อง“Managerial Positions Attainment and Gender Earnings Differential in Thailand’s Finance Sector”