ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ แสงอาวุธ ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Heliyon ซึ่งอยู่ในฐาน Scopus
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ แสงอาวุธ  
เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Heliyon ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus ที่อยู่ใน ควอไทส์ที่ 1
ด้วยบทความวิจัย เรื่อง“Smallholder Decision-making process in technology adoption intention: implication for Dipterocarpus alatus in Northeastern Thailand”