R Clinic ปรึกษางานวิเคราะห์ข้อมูลกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

เนื้อหา

เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์โดยใช้โปรแกรม R สามารถเข้ารับการปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเป็นเครื่องมือในงานวิเคราะห์ข้อมูลจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะเหมาะสำหรับ

นักศึกษาทุกคนที่มีความสนใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R  


กำหนดการ และสถานที่

เฉพาะวันจันทร์ พุธ และ ศุกร์ เวลา 16.30 -18.30 น.


 ช่องทางรับสมัคร และติดต่อสอบถาม

จองผ่านแบบฟแร์มออนไลน์จากลิงค์ที่เกี่ยวข้องท้ายนี้

เงื่อนไขการเข้าร่วม

1. กิจกรรมสำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ทุกชั้นปี

2. เจ้าหน้าที่จะอัพเดทตารางการขอจองเข้ารับคำปรึกษาทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น.

3. กรอกแบบฟอร์มการจองได้ที่ https://kku.world/cliniceserve

4. หากจองเรียนเวลาเดียวกัน (ไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกัน) จะให้ผู้ที่ลงเวลาจองในระบบก่อน (จะดูเวลาที่ stamp ใน google form)

5. ในการเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาจะได้รับแต้ม Skills ทั้งหมด 2 คะแนน 

6. หากลงทะเบียนแล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้คณะทราบ นักศึกษาจะโดนหักแต้ม Skills ครั้งละ 2 คะแนน

7. รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเป็นสิทธิ์การพิจารณาของคณะ


 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จองออนไลน์  https://kku.world/gv33z

เช็คผลตาราง  https://kku.world/qbtrl