• รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา
  • ด่วน! รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา
  • รับสมัครอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์
  • รับสมัครอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์
  • รับสมัครอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์