• ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
  • ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
  • ประกาศตารางสอลปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
  • ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
  • กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
  • ประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561
1 2 3