• ประกาศแผนการจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น