• ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ แสงอาวุธ ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Heliyon ซึ่งอยู่ในฐาน Scopus
  • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร the Human Resource and Organization Development Journal
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Trade and Global Markets
  • FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ดร.ศิรประภา บำรุงกิจ
  • FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ดร.ศิวาพร ฟองทอง
  • FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา
1 2