ชมรมศิษย์เก่า
ชมรมศิษย์เก่า โดยความเห็นชอบของ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะ รับมอบหมายเป็นศูนย์กลางในการประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าพร้อมเป็นนายทะเบียน และตัวแทนดำเนินการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม สถาบัน สมาชิก และนักศึกษารุ่นน้อง ส่งเสริม เสริมสร้างความกลมเกลียว สมัครสมาน สามัคคี ให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 • ที่อยู่ ชมรมศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 • หมายเลขโทรศัพท์
  (+66) 4300 9700 ต่อ 48136
 • ที่อยู่อีเมล์
  econ.kku@gmail.com
 • เว็บไซต์
  http://econ.kku.ac.th
 • โซเชียลออนไลน์
 • ทะเบียนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น