ลงทะเบียนศิษย์เก่า
คณะเศรษฐศาสตร์/วิทยาการจัดการ
สาขาเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น