ป.ตรี นานาชาติ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
Bachelor of Economics Program (International Program)
หลักสูตรที่ใช้ในสถานการณ์จริงได้ นักศึกษาได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานแก้ปัญหาองค์กร/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสร้างองค์ความรู้ที่ใช้เชิงนโยบายและแก้ปัญหาพฤติกรรมและอุตสาหกรรมสำคัญระดับประเทศ และใน GMS
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้ : ภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษาต่อ : รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศ
แผนการเรียน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐาน 55 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น 130 หน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000/ภาคการศึกษา