ป.ตรี 2 ภาษา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program
หลักสูตรที่ใช้ในสถานการณ์จริงได้ นักศึกษาได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานแก้ปัญหาองค์กร/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสร้างองค์ความรู้ที่ใช้เชิงนโยบาย และแก้ปัญหาพฤติกรรมและอุตสาหกรรมสำคัญระดับประเทศ และในกลุ่มประเทศ GMS
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปี 1-2
    ภาษาอังกฤษ ปี 3-4
การรับเข้าศึกษาต่อ : รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศ
แผนการเรียน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 credits
หมวดเฉพาะ 94 credits
- กลุ่มวิชาพื้นฐาน 55 credits
- กลุ่มวิชาบังคับ 27 credits
- กลุ่มวิชาเลือก 12 credits
วิชาเลือกเสรี 6 credits
รวมทั้งสิ้น 130 credits
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000/ภาคการศึกษา