ป.โท นานาชาติ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Economics in Applied Economics (International Program)
หลักสูตรที่ทันสมัย เน้นวิชาการที่ประยุกต์ใช้ได้จริง โดยเชื่อมโยงกับการทำวิจัยอย่างเข้มข้น เพื่อตอบโจทย์สำคัญในการพัฒนาองค์กรทั้งในภาคอุตสาหกรรม การเงิน และนโยบายสาธารณะ
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และแผน ข
ภาษาที่ใช้ : ภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษาต่อ : รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศ
แผนการเรียน
แผน ก : 36 หน่วยกิต
แผน ข : 36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต
แผน ก
36
แผน ข
36
หมวดวิชาบังคับ 9 9
หมวดวิชาเลือก    
- รายวิชาเฉพาะกลุ่ม 12 12
- รายวิชาเลือกอื่น ๆ 3 12
วิชาวิทยานิพนธ์ 12  
วิชาการศึกษาอิสระ   3
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000/ภาคการศึกษา