ENGLISH CONSULTING ROOM
นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์จองเวลาเข้าใช้บริการขอคำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ ตามช่องทางด้านล่างนี้