ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน
ปัจจุบันการขยายตัวของเศรษฐกิจเมืองสู่ภูมิภาคเริ่มมีมากขึ้นจากเดิมการจุกตัวของเมืองอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล การขยายตัวนี้เกิดจากทั้งนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการปกครองตนเองเพิ่มขึ้นและยังจัดให้มีการใช้ข้อได้เปรียบของแต่ละท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจนอกจากการกระจายตัวของเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคก็ยังเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การขยายตัวโดยธรรมชาติของธุรกิจที่เข้ามาตั้งในภูมิภาคเพื่อแสวงหาตลาดใหม่หรือเพื่อสร้างข้อได้เปรียบของการตั้งอยู่ใกล้ปัจจัยการผลิตเหตุเหล่านี้ทำให้เกิดการกระจายตัวของภาคธุรกิจสู่ภูมิภาคมากขึ้น เมื่อมีการกระจายตัวย่อมเกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นเป็นเหตุให้นักธุรกิจท้องถิ่นต้องการพัฒนาความรู้ใหม่ทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอดการตัดสินใจบนฐานของความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ตนแข่งขันอยู่ย่อมทำให้ธุรกิจนั้นๆมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จมากขึ้นข้อมูลธุรกิจที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจ นอกจากนี้การกระจายอำนาจการปกครองลงสู่ภูมิภาคก็ทำให้ภาครัฐเองมีความต้องการข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การสร้างแหล่งข้อมูลเป็นของตนเอง หรือ การเสาะแสวงหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือนั้นย่อมมีต้นทุนที่สูงสำหรับหน่วยงานหนึ่งๆ และโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะเศรษฐศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นกลไกเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานจึงริเริ่มการดำเนินงานโครงการนี้ขึ้น การที่มหาวิทยาลัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีความได้เปรียบทางด้านการเข้าถึงข้อมูล และการเข้าใจสภาพความเป็นจริงในภูมิภาค นอกจากการเป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจและอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นการพัฒนาบุคคลากรของคณะให้มีความสามารถวิจัยในเชิงลึกโดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ในการพัฒนาภูมิภาคเป็นสำคัญ และยังนำมาซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะศูนย์กลางขององค์ความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์
ติดต่อ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2566
โทรสาร 0-4320-2567
email: ecber.kku@gmail.com