คณะเศรษฐศาสตร์ มีการสนับสนุนผลักดันงานวิจัยผ่านศูนย์วิจัยเฉพาะทางในอีกช่องทางหนึ่ง
ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการขับเคลื่อนงบประมาณ บุคลากร และการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
คณะเศรษฐศาสตร์ มีการสนับสนุนผลักดันงานวิจัยผ่านศูนย์วิจัยเฉพาะทางในอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการขับเคลื่อนงบประมาณ บุคลากร และการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะให้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์วิจัยที่เป็นองค์กรในกำกับทำหน้าที่วิจัยโดยเฉพาะ ได้แก่
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน
ปัจจุบันการขยายตัวของเศรษฐกิจเมืองสู่ภูมิภาคเริ่มมีมากขึ้นจากเดิมการจุกตัวของเมืองอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลการขยายตัวนี้เกิดจากทั้งนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการปกครองตนเองเพิ่มขึ้นและยังจัดให้มีการใช้ข้อได้เปรียบของแต่ละท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจนอกจากการกระจายตัวของเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคก็ยังเกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นการขยายตัวโดยธรรมชาติของธุรกิจที่เข้ามาตั้งในภูมิภาคเพื่อแสวงหาตลาดใหม่หรือเพื่อสร้างข้อได้เปรียบของการตั้งอยู่ใกล้ปัจจัยการผลิตเหตุเหล่า นี้ทำให้เกิดการกระจายตัวของภาคธุรกิจสู่ภูมิภาคมากขึ้นเมื่อมีการกระจายตัวย่อมเกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นเป็นเหตุให้นักธุรกิจท้องถิ่นต้องการพัฒนาความรู้ใหม่
ทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์เพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอดการตัดสินใจบนฐานของความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ตนแข่ง ขันอยู่ย่อมทำให้ธุรกิจนั้นๆมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จมากขึ้นข้อมูลธุรกิจที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจนอกจากนี้การกระจายอำนาจการปกครองลงสู่ภูมิภาคก็ทำให้ภาครัฐเองมีความต้องการข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การสร้างแหล่งข้อมูลเป็นของตนเอง หรือ การเสาะแสวงหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือนั้นย่อมมีต้นทุนที่สูงสำหรับ หน่วยงานหนึ่งๆและโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะเศรษฐศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของเป็นกลไกในการพัฒนาท้องถิ่นอีสานจึงริเริ่มการดำเนินงานโครงการนี้ขึ้น
การที่มหาวิทยาลัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำให้มีความได้เปรียบทางด้านการเข้าถึงข้อมูล และการเข้าใจสภาพความเป็นจริงในภูมิภาค
การที่มหาวิทยาลัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีความได้เปรียบทางด้านการเข้าถึงข้อมูล และการเข้าใจสภาพความเป็นจริงในภูมิภาค
นอกจากการเป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจและอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นการพัฒนาบุคคลากรของคณะให้มีความสามารถวิจัยในเชิงลึกโดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ในการพัฒนาภูมิภาคเป็นสำคัญ และยังนำมาซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะศูนย์กลางขององค์ความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์