ผลงานบริการวิชาการ
ประเภท: หนังสือหรือตำรา
ชื่อเรื่อง: การวางแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐด้วยเครื่องมือ BALANCED SCORECARD
ISBN: 978-616-56559-5-8
ผู้เขียน: จงรักษ์ หงษ์งาม
e-mail: jonaka1@kku.ac.th
พิมพ์ครั้งที่: 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2562
แหล่งจำหน่าย:
ประเภท: หนังสือหรือตำรา
ชื่อเรื่อง: เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสังคมอายุยืน (Longevity Economics)
ISBN:
ผู้เขียน: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
e-mail: cworaw@kku.ac.th, worawan.tdri@gmail.com
พิมพ์ครั้งที่:
แหล่งจำหน่าย:
ประเภท: หนังสือหรือตำรา
ชื่อเรื่อง: เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์” (Human Resources Economics) ทุนมนุษย์ร่วมสมัย (Contemporary Human Capitiol)
ISBN:
ผู้เขียน: จงรักษ์ หงษ์งาม
e-mail: jonaka1@kku.ac.th
พิมพ์ครั้งที่:
แหล่งจำหน่าย: