คณะเศรษฐศาสตร์ มีนโยบายผลักดันงานวิจัยให้เกิดในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงานวิจัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับ
โดยสนับสนุนงบประมาณดำเนินการวิจัย รวมทั้งการการส่งเสริมทักษะการวิจัยให้นักวิจัยของคณะให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ทำให้มีผลงานวิจัยของคณะปรากฏในสังคมวิชาการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดังสถิติที่รายงานไว้ในแต่ละปีงบประมาณ
ผลงานวิชาการอื่นๆ
ลำดับ เรื่อง ประเภท ปี นักวิจัย เพิ่มเติม
ลำดับ เรื่อง ประเภท ปี นักวิจัย เพิ่มเติม