• เล่มรายงานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ และระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 15
  • กำหนดการนำเสนอบทความทที่ได้รับการคัดเลือกรอบแรกในโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565
  • เปิดรับบทความวิเคราะห์ บทความวิจัยทางด้าน เศรษฐศาสตร์ ประกวดในโครงการ "เศรษฐทัศน์" ประจำปี 2565
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ แสงอาวุธ ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Heliyon ซึ่งอยู่ในฐาน Scopus
  • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร the Human Resource and Organization Development Journal
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Trade and Global Markets
1 2 3 4 5 >>