เว็บลิงค์ภายในสำหรับบุคลากร
  • ระบบจัดการเอกสารคณะเศรษฐศาสตร์
  • สำนักทะเบียนและประมวลผล
  • สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ห้องสารสนเทศ
  • สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บลิงค์ภายนอกสำหรับบุคลากร
  • กระทรวงศึกษาธิการ
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา