แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • General Request Form(แบบฟอร์มสำหรับนศ.นานาชาติ)
 • Request Form for Registration (แบบฟอร์มสำหรับนศ.นานาชาติ)
 • Request Form for Leave of Absence form University (แบบฟอร์มสำหรับนศ.นานาชาติ)
 • Request Form for Resignation (แบบฟอร์มสำหรับนศ.นานาชาติ)
 • Request Form Registration for Lower/Upper Credits (แบบฟอร์มสำหรับนศ.นานาชาติ)
 • คำร้องทั่วไป
 • คำร้องขอลาพักการศึกษา
 • คำร้องขอลาออก
 • คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
 • คำร้องขอลงทะเบียนช้า เพิ่ม ข้ามระบบ ช้าเป็นกรณีพิเศษ
 • คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า/น้อยกว่ากำหนด
 • ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
 • ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกาา 2559
 • ใบคำร้องขอฝึกปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา
 • หนังสือยินยอมผู้ปกครอง
 • แบบฟอร์มตัวย่างประวัติย่อนักศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • คำร้องทั่วไป
 • คำร้องขอสอบเค้าโครง IS-THESIS
 • คำร้องขอหนังสือขอข้อมูลในการทำ IS-THESIS
 • คำร้องขอหนังสือเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำ IS-THESIS
 • ตัวอย่างหน้าปกเค้าโครง IS-THESIS
 • ตัวอย่างหน้าปก IS ฉบับสมบูรณ์
 • แบบฟอร์มข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา