คู่มือสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2256/2560) เรื่อง การใช้ผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาฯ
 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ 2558
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
 • ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
 • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1668/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 816/2552) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552
 • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
คู่มือสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559
 • ประกาศการเปลียนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
 • ประกาศหลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
 • ประกาศการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน
 • ประกาศการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน
 • ประกาศการลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนด
 • ประกาศการเปลี่ยนแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2558
 • ประกาศการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ำกว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา
 • ประกาศการป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
 • ประกาศการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ
 • ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
 • ประกาศแนวทางการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการศึกษาอิสระ
 • ประกาศเงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา
 • ประกาศเกณฑ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพที่สามารถใข้เป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จศึกษา
 • คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
 • รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
 • หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
 • ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561