คู่มือสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2256/2560) เรื่อง การใช้ผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาฯ
  • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ 2558
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
  • ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
  • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1668/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 816/2552) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552
  • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
คู่มือสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา