การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัด “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10” โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านเศรษฐศาสตร์ 8 สถาบัน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเผยแพร่งานวิจัยไปสู่สาธารณะและเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และคณาจารย์ จะได้ร่วมกันเผยแพร่แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งสร้างสรรค์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเผยแพร่การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สู่สังคมต่อไป ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาที่นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในรูปบทความวิจัยสามารถนำรายงานการประชุมมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้งานจะขึ้นระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1504 คณะบริหารและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 0 4300 9700 ต่อ 48136  หรือที่อีเมล์ econ.kku@gmail.com

กลุ่มวิชาในการประชุม
>> เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
>> เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน
>> เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร
>> เศรษฐศาสตร์มหภาคและนโยบายสาธารณะ
>> เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
>> เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
>> เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์
>> เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชุมชน และการพัฒนา
>> เศรษฐศาสตร์มโนสาเร่

กำหนดการส่งบทความ
>>  13 เมษายน 2559 -- วันสุดท้ายของการส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาในการนำเสนอ
>>  25 เมษายน 2559 -- วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ส่งบทความ
>>  30 เมษายน 2559 -- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
**ค่าลงทะเบียนในการนำเสนอบทความ 2,000.-บาท/คน

รูปแบบการประชุม
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ
2. การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ แบบบรรยาย (Oral Presentation)

การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)  
บทความวิจัยฉบับเต็ม Full Paper) เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาว 4-10 หน้ากระดาษ A4 สามารถดาวน์โหลดรูปแบบการจัดทำบทความวิจัยฉบับเต็ม ที่ https://goo.gl/CIoufA

การส่งใบสมัครนำเสนอบทความ
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://goo.gl/5MF0B6 และส่งใบสมัครพร้อมบทความวิจัย  ฉบับเต็ม (Full Paper) ตามรูปแบบที่กำหนดในรูปแบบไฟล์ (PDF) ที่ E-mail : econ.kku@gmail.com

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ
โอนเงินค่าลงทะเบียนในการนำเสนอบทความ 2,000 บาท/คน เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี “บัญชีเงินรายได้ มข. (คณะวิทยาการจัดการ)” เลขที่บัญชี 551-3-02645-6 
ซึ่งสามารถเลือกชำระได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ชำระเงินผ่านทางธนาคาร 
2. ทำรายการผ่านตู้  ATM 
3. ชำระเงินผ่านบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์
ทั้งนี้ หลังจากทำรายการขำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้นำส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 กำหนดการ
โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-------------------------------------------
เวลา                                   กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน และพิธีเปิดโดย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ขอนแก่น (เจ้าภาพ)
09.00 – 10.00 น. การบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 8 สถาบัน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 8 สถาบัน
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 8 สถาบัน

หมายเหตุ  : ทุกหัวข้อ มีการซักถาม หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการนำเสนอ


ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการทั้งหมดที่ >>> https://goo.gl/7qZeAz

อนัน เค้าสิม : บันทึก