บรรยากาศงานสัมมนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะและเสวนา Toward Thailand 4.0 with Public Debt หนี้สาธารณะจะทำให้เรามุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างไร

     บรรยากาศโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
     ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมแนะนำบทบาทและภารกิจของ สบน. การเสวนาสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ ความสำคัญของหนี้สาธารณะต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 และการประชาสัมพันธ์กิจกรรม PDMO Camp 2017 สำหรับนักศึกษาร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลกว่า 240,000 บาท 


อนัน เค้าสิม : บันทึก