บรรยากาศงานสัมมนา Innovative startup 2017@Khon Kaen University


     บรรยากาศการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนา Startup Innovative 2017@Khonkaen โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 22-23 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1504 อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


     พิธีเปิดช่วงเช้าวันเสาร์ 22 เม.ย. 60 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาออกไปสู่สังคมทุกปี ส่วนหนึ่งออกไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเป็นของตนเอง เนื่องจากการก่อตั้งและพัฒนาธุรกิจปัจจุบันมีช่องทางหลากหลายมากขึ้น Startup เป็นอีกแนวทางที่กำลังมาแรง มีตัวอย่างผู้ประกอบการที่เกิดและพัฒนาแบบก้าวกระโดดในธุรกิจตามแนวทาง Startup ที่น่าสนใจคือมีการแปลงสินทรัพย์ทางปัญญาหรือแนวความคิดในการพัฒนาธุรกิจให้เป็นทุนทรัพย์เกื้อหนุนขับเคลื่อนธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสนใจปรากฏการณ์นี้อย่างมาก จึงอยากให้คณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และร่วมกันถ่ายทอดไปยังนักศึกษา เพื่อติดเป็นอาวุธทางปัญญาในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาในอนาคต”
     คุณผไท ผดุงถิ่น วิทยากรบรรยายบอกเล่าประสบการณ์ก่อตั้งธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างออนไลน์ กล่าวว่า “ตนเองก็ไม่ได้แตกต่างจากผู้ประกอบการทั่วไปที่เมื่อสำเร็จการศึกษาก็ก้าวเข้ามาประกอบอาชีพในสายงานที่ได้ศึกษามา เพียงแต่ที่ตัวเองปฏิบัติอยู่เสมอคือการคิดวิเคราะห์เสาะหาวิธีการที่จะทำให้ธุรกิจที่ทำอยู่เกิดความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์จากแบบเดิมที่เป็นอยู่ การพัฒนาธุรกิจช่วงนั้นแม้ค่อนข้างยากในการสร้างความเชื่อถือกับแหล่งทุน แต่ด้วยความมันใจว่าสิ่งที่ตนคิดแตกต่างสร้างสรรค์น่าจะมีอนาคตที่ดีแน่ จึงพยายามปรับปรุงแท็คติกวิธีการจนทำให้ได้รับความเชื่อถือและการสนับสนุนจากแหล่งทุนมาขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน วันนี้มาเพื่อบอกเล่าถ่อยทอดประสบการณ์เกี่ยวกับ Startup ให้ทุกท่านได้รับรู้และนำไปถ่ายทอด ตั้งแต่การสร้างสรรค์ความคิดในธุรกิจแล้วแปลงไปสูงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Transform idea to product) จนถึงการเร่งขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยแหล่งทุนต่างๆ (Scaling up the startup business) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมวันนี้จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพพร้อมเติบโตในธุรกิจไทยได้มากยิ่งขึ้น”
     นอกจากการแบ่งปันประสบการณ์จากฝั่งผู้ประกอบการแล้ว วันที่สองมีการบรรยายให้ความรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติบรรยายความรู้เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและบริหารจัดการนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็มด้านนวัตกรรมของประเทศบนช่องทางของ Startup แนวทางธุรกิจแบบใหม่ที่จะกลายเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

อนัน เค้าสิม : บันทึก